Voorwaarden

Terug

GOPASTA PRIVACY VERKLARING

GoPasta Benelux B.V. (“GoPasta”) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via gopastanow.nl (“Website”) aan GoPasta verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

GoPasta houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door GoPasta van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.

1 VERWERKING VAN UW GEGEVENS

1.1 Wanneer u zich als deelnemer via deze Website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en creditcard- en/of bankpasgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van de Website en onze dienstverlening.

1.2 Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie op deze Website, het verzenden van chatberichten aan onze Klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons).

2 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

2.1 Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van deze Website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het stelt ons tevens in staat om facturen aan u te verzenden en - indien nodig - contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw (persoons)gegevens verder voor de administratie en afhandeling van uw bestellingen en de administratie, ondersteuning, verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) deze Website en onze dienstverlening. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en bezoekgedrag op deze Website).

2.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze Website en/of onze diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op deze Website en/of onze dienstverlening.

2.3 Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om contact met u op te nemen (via telefoon, mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over onze andere producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.4 Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan bepaalde zorgvuldig door ons geselecteerde bedrijven om contact met u op te nemen (via telefoon of mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over bepaalde producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.5 U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven in artikel 2.2 - 2.4 genoemd en/of uw toestemming hiervoor intrekken. Dit kunt u doen door ons hierover te informeren en contact met ons op te nemen (via onze contactgegevens zoals onder 8 weergegeven).

2.6 Middels het via deze Website vrijwillig plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie over deze Website, uw bestellingen, de GoPasta franchisenemers en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op deze Website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats identificeren.

3 OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

3.1 De GoPastaNow website maakt onderdeel uit van de GoPasta Holding(een groep van internationaal opererende bedrijven). De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden door ons opgeslagen op onze servers in Nederland of op enige locatie(s) buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R). De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot GoPasta medewerkers (binnen en buiten Nederland) en medewerkers van bedrijven binnen de GoPasta Holding (onze holdingmaatschappij GoPasta Holding B.V. en haar dochterondernemingen) die voor of namens ons optreden op grond van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en voor mogelijke andere (toekomstige) doeleinden waarover wij u tijdig via deze Privacy Verklaring op de hoogte stellen. Landen buiten de E.E.R. hebben niet altijd afdoende wet- en regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van deze Website en/of onze diensten. Zo kunnen uw persoonsgegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan onze data verwerkingscentra, IT-service providers en/of andere derden voor de administratie, afhandeling en verwerking van de door u geplaatste bestellingen, de door u via de Website uitgevoerde (creditcard)betalingen en/of ondersteunende diensten. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor doorgifte aan de bij ons aangesloten de GoPasta franchisenemers. Door het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens, gaat u met een dergelijke doorgifte aan en gebruik door derden akkoord. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.3 Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen GoPasta, behoudt GoPasta het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen.

3.4 Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van GoPasta, r de GoPasta franchisenemers of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.

4 COOKIES

4.1 Cookies zijn kleine hoeveelheden (tekst)informatie die op uw computer worden opgeslagen. GoPasta maakt via deze Website gebruik van cookies. Tenzij u heeft laten weten dat u hiertegen bezwaar heeft, zal ons systeem cookies naar uw computer sturen wanneer u van deze Website gebruik maakt (dit geldt voor deelnemers en bezoekers van deze Website). Cookies maken het gemakkelijker voor u om via deze Website in te loggen en sneller en efficiënter gebruik te maken van deze Website. Cookies geven GoPasta daarnaast de mogelijkheid tot het monitoren van het dataverkeer en om de inhoud van deze Website voor u verder te personaliseren. U kunt uw computer (via uw web browser) zo instellen dat u cookies alleen accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd. Besef dat wanneer u uw web browser zo instelt, u niet in staat bent om (volledig) gebruik te maken van sommige functies op deze Website. Adverteerders kunnen op of via deze Website ook gebruik maken van cookies. Hierover heeft GoPasta echter geen zeggenschap en/of controle. Cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie zoals uw naam, woonadres, telefoonnummer en/of creditcard- of betaalgegevens. Wij delen geen cookies met websites van derden en/of met externe data-leveranciers.

4.2 Uw web browser genereert ook andere informatie zoals de taal van de door u bezochte website en uw IP-adres. Uw IP-adres bestaat uit een reeks getallen die aan uw computer wordt toegewezen tijdens een browser sessie wanneer u toegang tot het internet krijgt via uw internet service provider of uw netwerk. Uw IP-adres wordt automatisch door onze servers opgeslagen en door ons gebruikt om bezoekgegevens over onze Website te verzamelen. Deze bezoekgegevens worden door ons gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op deze Website en voor de optimalisatie van de inrichting van deze Website en onze dienstverlening. Wij maken geen gebruik van uw IP-adres om u persoonlijk te identificeren.

4.3 Wij gebruiken cookies alleen voor de duur van uw bezoek aan deze Website, tenzij u het gebruik van cookies heeft geweigerd of beperkt op de wijze zoals hierboven onder 4.1 vermeld.

5 VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS

5.1 Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

5.2 Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

5.3 Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze Website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

5.4. Bezoekgegevens worden door ons op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van uw deelname aan onze Website en onze diensten.

5.5 U kunt altijd uw deelname aan onze Website en gebruik van onze diensten beëindigen door uw gebruikersaccount te verwijderen. Dit kunt u doen via de Website een bericht te versturen met verzoek tot verwijdering. Verwerking van uw uitschrijving en verwijdering van uw persoonsgegevens vindt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na uw uitschrijving door ons plaats. Totdat uw uitschrijving is verwerkt blijft deze Privacy Verklaring onverkort van kracht.

6 TOEGANG TOT GEGEVENS

6. U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt ons verzoeken om deze (persoons)gegevens aan u te verstrekken. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op (via onze contactgegevens zoals onder 8 weergegeven). In een dergelijk geval hebben wij het recht om een vergoeding te vragen van maximaal € 6,50 ter voldoening van de door ons gemaakte administratieve kosten voor het verstrekken van deze informatie.

7 WIJZIGINGEN

7 GoPasta behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze Website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail. Controleer daarom regelmatig deze Privacy Verklaring voor het privacybeleid van GoPasta.

8 CONTACT

8.1 Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:

GoPastaNow, Berenhoeksestraat 8, 4261KB, Wijk en Aalburg.

U kunt hiervoor ook e-mailen naar info@gopasta.eu GoPasta Holding BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17258892.

Privacy Verklaring versie 1.0, december 2011.

GOPASTA BENELUX B.V. (“GOPASTA”) ALGEMENE GoPastaNow WEBSITE VOORWAARDEN

BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

Deze algemene voorwaarden ("Website Voorwaarden") van GoPasta omschrijven op welke wijze GoPasta haar diensten aanbiedt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw bestellingen via onze website (gopastanow.nl) (“Website”) plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. GoPasta behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden is op deze website beschikbaar via de in de kop vermelde link. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Website Voorwaarden, verzoekt GoPasta u deze Website onmiddellijk te verlaten.

1 INTRODUCTIE

1.1 GoPasta Holding B.V.(“GoPasta”) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30190931 en gevestigd aan de Bwerenhoeksestraat 8 , 4261 KB Wijk en Aalburg.

2 BESTELLINGSOPDRACHT

2.1 GoPasta biedt u de mogelijkheid om uw bestellingen aan de bij ons aangesloten franchisenmers (“Franchisenemer”) door te geven op de wijze zoals op de Website is weergegeven. Wij brengen een overeenkomst tot stand tussen u en het door u gekozen GoPasta filiaal. GoPasta is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. GoPasta is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de bestellingen en zij garandeert op geen enkele wijze dat de toppings op uw bestelling bij het bij GoPasta aangesloten franchisenemer van afdoende kwaliteit is. Evenmin geeft GoPasta enige garantie dat de op de Website vermelde verwachte tijden (zoals (af)lever- en verwerkingstijden) accuraat en juist zijn.

3 EEN BESTELLING PLAATSEN EN DE VERWERKING HIERVAN

3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste namen, adressen en telefoonnummers.

3.2 Wanneer u uw bestelling via deze Website heeft geplaatst in het (keuze)menu van het door u gekozen GoPasta vestiging, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te bevestigen door te klikken op de button “plaats mijn bestelling”. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw bestelling af te ronden en te klikken op de button “plaats mijn bestelling”. Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

3.3 Voor het verzenden van de bestelling kunt u op ieder gewenst moment het bestelproces via deze Website afsluiten door het betreffende venster te sluiten.

3.4 GoPasta zal uw bestelling verwerken en wij zullen u dit per e-mail bevestigen. Als u geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen, hebben wij geen bestelling van u ontvangen en dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

3.5 Wanneer uw online betaling niet wordt geautoriseerd of goedgekeurd, wordt u terugverwezen naar de vorige pagina op deze Website. In een dergelijk geval zijn wij niet verplicht onze diensten te verlenen en wordt uw bestelling geacht niet te zijn geplaatst.

3.6 Op moment dat u uw bestelling via deze Website heeft verzonden kunt u uw bestelling niet meer annuleren en bent u niet gerechtigd tot enige restitutie.

4 PRIJS EN BETALING

4.1 De prijzen op de Website zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief bezorgkosten die aan het totaalbedrag van uw bestelling kunnen worden toegevoegd (wanneer u kiest voor bezorging in plaats van afhalen).

4.2 Deze Website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. De bij ons aangesloten de GoPasta franchisenemers zijn verantwoordelijk voor de op de Website vermelde prijzen (en eventuele wijzigingen hiervan) voor de producten en de diensten.

4.3 Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan en wel via Ideal, of via contante betaling bij bezorging. GoPasta behoudt zich het recht voor om bestellingen betaald met/door dubieuze card(s)(houders) naar eigen inzicht te annuleren. Een korting kan van toepassing zijn op uw bestelling als u een zogenaamde ‘kortingscode’ gebruikt. Deze kortingscodes worden enkel door GoPasta via deze Website verstrekt en beschikbaar gesteld.

4.4 Indien de bestelling wordt geannuleerd door het Restaurant dan is GoPasta gehouden om een eventueel online betaalde bestelling binnen 2 werkdagen terug te storten op uw bank/girorekeningnummer (in geval van Ideal betaling) .

4.5 Let er op dat van tijd tot tijd er onverhoopt vertragingen kunnen ontstaan bij de verwerking en uitvoering van uw online betalingen via deze Website. Voor zover mogelijk en voor zover wij hier enige invloed op kunnen uitoefenen, proberen wij deze vertragingen tot een minimum te beperken. Houdt u er echter rekening mee dat bij gelegenheid deze vertragingen en afschrijvingen van uw bankrekening kunnen oplopen tot maximaal zestig (60) dagen nadat u uw bestelling heeft geplaatst.

5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 GoPasta zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

5.2 GoPasta (inclusief alle bedrijven binnen de GoPasta groep en alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

- onze diensten;

- deze Website;

- de juistheid van de door de GoPasta franchisenemers op onze Website verstrekte informatie;

- de producten en de diensten, handelingen en/of nalatigheden van de GoPasta franchisenemers;

- het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links) en/of het materiaal op deze websites.

5.3 Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van GoPasta door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door GoPasta uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van GoPasta uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van GoPasta die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

5.4 Indien u schade lijdt door het toerekenbaar tekortschieten van GoPasta, dan is de aansprakelijkheid van GoPasta beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van uw totale bestelling of € 150,- (zegge: honderdenvijftig euro). Het laagste bedrag is steeds van toepassing.

5.5 Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door GoPasta gemaakte kosten en geleden schade.

6 KLACHTEN

6.1 Klachten over het product of de diensten van de GoPasta franchisenemers kunnen tot uiterlijk 48 uur na het plaatsen van een bestelling via de Website bij GoPasta worden ingediend. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via het e-mailadres dat staat vermeld op deze Website.

6.2 In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van de GoPasta franchisenemers, zal GoPasta, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is. GoPasta kan besluiten – zonder daartoe overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden – om het door u betaalde bedrag voor de betreffende product of dienst aan u terug te betalen.

6.3 Een klacht over het product of de diensten van een Restaurant of een verzoek tot compensatie, dient u rechtstreeks in te dienen bij de GoPasta franchisenemer.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:

7.1.1 tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze Website en alle via deze Website door GoPasta ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan GoPasta of aan licentiegevers van GoPasta. Deze Website en alle via deze Website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze Website en/of de via deze Website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 7.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van GoPasta uitdrukkelijk vereist.

7.1.2 U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto's, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van GoPasta alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend.

7.1.3 Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat GoPasta de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.

7.1.4 U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van GoPasta.

7.2 Zoals onder artikel 7.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze Website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van GoPasta.

7.3 Aan deze Website Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 7.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Website Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door GoPasta voorbehouden.

8 WEBSITE TOEGANG

8.1 GoPasta probeert deze Website – met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. GoPasta garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert GoPasta uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. GoPasta sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

8.2 GoPasta behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

8.3 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

9 BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG

9.1 U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze Website toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze Website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze Website Voorwaarden en zich hier aan houden.

9.2 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de GoPasta Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. GoPasta aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste informatie. GoPasta alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopiëren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

9.3 Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen wat:

- in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;

- op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is;

- bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);

- virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

9.4 Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze Website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze Website).

9.5 Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:

- op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten;

- op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten;

- op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

- op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden

- aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden;

- de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van GoPasta afkomstig zijn;

- de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.

9.6 De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt GoPasta zich het recht voor om alle hierdoor door GoPasta geleden kosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.

9.7 GoPasta zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

10 LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

10.1 Links naar websites van derden op de Website van GoPasta worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. GoPasta controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. GoPasta vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

10.2 U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van GoPasta en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan GoPasta en haar onderneming.

10.3 U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door GoPasta suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

10.4 Enige links naar de Website van GoPasta moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Website Voorwaarden.

10.5 GoPasta behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van GoPasta in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

11 DISCLAIMER

11.1 GoPasta doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De GoPasta franchisenemers zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde producten en de diensten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van eten, (menu)namen, prijzen, geschatte (af)levertijden, warmte- en/of allergiewaarschuwingen en zij leveren uw bestellingen. Als u twijfelt over de door de de GoPasta franchisenemers geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan plaatsen van uw bestelling contact op te nemen met het betreffende Restaurant. In het bijzonder garandeert GoPasta niet dat de informatie die op de Website is weergegeven, waaronder die door de de GoPasta franchisenemers aan GoPasta wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.

11.2 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt GoPasta u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door GoPasta aangeboden diensten).

11.3 U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord wat u gebruikt om u te registreren op de Website. Tenzij GoPasta op onachtzame en nalatige wijze uw wachtwoord aan derden bekend maakt, is GoPasta niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties en/of handelingen gemaakt of gepleegd met uw naam en wachtwoord.

12 BEËINDIGING

12.1 GoPasta is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

12.1.1 GoPasta er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de Website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 9 van deze Website Voorwaarden;

12.1.2 GoPasta er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen 10 van deze Website Voorwaarden;

12.1.3 U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden heeft gehandeld.

13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in den Bosch.

14 AANVULLENDE BEPALINGEN

14.1 Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Klik hier om te worden doorgelinkt naar onze Privacy Verklaring.

14.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze Website Voorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Website Voorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.

14.3 Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of GoPasta, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

14.4 U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GoPasta over te dragen. GoPasta is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin GoPasta een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

14.5 De titels in deze Website Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze Website Voorwaarden.

15 UW STATUS

15.1 Door het plaatsen van een bestelling via deze Website garandeert u dat:

(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en

(b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;

(c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

16 MEDEDELINGEN

16.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en – indien nodig en voor zover vereist – erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

17 OVERMACHT

17.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).

17.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;

b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);

c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;

d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;

e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;

f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

17.3.1 Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

18 GELDIGHEID

18.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

19 VOLLEDIGE OVEREENKOMST

19.1 Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

VOORWAARDEN GEBRUIK VAN KORTINGSCODES:

1. Je kunt kortingscodes van GoPasta alleen gebruiken om korting te krijgen op het ordertotaal bij het afrekenen van online bestellingen op gopastanow.nl.

2. Kortingscodes kunnen alleen worden ingewisseld bij online bestellingen op gopastanow.nl die worden betaald met iDeal of creditcard.

3. Houd er rekening mee dat er geen wisselgeld door GoPasta wordt (terug)gegeven als de waarde van je online bestelling lager is dan de nominale waarde van je kortingscode.

4. Kortingscodes zijn niet overdraagbaar en/of inwisselbaar voor geld, in welke vorm dan ook.

5. Je kunt maximaal één kortingscode per online bestelling gebruiken. De kortingscodes zijn enkel geschikt voor éénmalig gebruik. Na gebruik vervalt de specifieke code van de gebruikte kortingscode.

6. In het geval dat er via gopastanow.nl 2.000 keer gebruik wordt gemaakt van één kortingscode vervalt de kortingscode automatisch ongeacht de geldigheidsduur en vervaldatum. Vanaf dat moment is de kortingscode niet langer geldig en kan je hier geen gebruik meer van maken.

7. De kortingscodes kunnen niet tegelijkertijd met enig besteltegoed van vouchercodes gebruikt worden.

8. Kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur wordt altijd door GoPasta vermeld bij het vrijgeven van de kortingscode. Na overschrijding van de geldigheidsduur is de kortingscode niet langer geldig en kan je hier geen gebruik meer van maken.

9. GoPasta behoudt het recht om deze Voorwaarden voor het gebruik van de kortingscodes, tussentijds en naar eigen inzicht en goeddunken op ieder moment te wijzigen, aan te vullen en/of aan te passen. GoPasta raadt u daarom aan deze Voorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.

10. Alle overige voorwaarden van GoPasta zijn van toepassing.

Algemene voorwaarden GoPoints spaarsysteem (augustus 2010)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op , de verstrekking en het gebruik van het online spaarsysteem in het kader van GoPoints, de promotionele actie van GoPasta B.V. waarbij GoPasta klanten op elektronische wijze punten kunnen sparen, die worden ingewisseld tegen te bestellen beschikbare Food produkten,die tijdens de 10e bestelling in de desbetreffende GoPasta winkel online staan via gopastanow.nl of gopastanow.eu . Door het gebruik van het virtuele spaarsysteem van

GoPoints verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan

met de toepassing ervan.

Artikel 1 GoPoints

1.1 Gedurende de looptijd van GoPoints ontvangt een ieder aan wie namens GoPasta B.V. een elektronische spaarsysteem is aangeboden ("GoPoints-houder") bij deelnemende GoPasta winkels ("deelnemers") bij het afnemen van door hen te bepalen Food goederen elektronische spaarpunten in een door de deelnemer vast te stellen verhouding. Deelnemer zal, op verzoek van de GoPoints-houder, de virtuele spaarpunten toekennen door automatische elektronische bijschrijving van deze punten op de voor dat doel aan de GoPoints-houder ter beschikking gestelde virtuele spaarkaart. GoPoints bestaat alléén in Nederland en de spaarkaart kan alléén in Nederland worden gebruikt.

1.2 Iedere natuurlijke persoon, kan een persoonlijke virtuele spaarkaart verkrijgen, uitsluitend op basis van zijn persoonlijke of zakelijke GSM nummer, bij één van de GoPasta vestigingen die gebruik maken van het elektronisch bestelsysteem, die punten toekennen via het bestelsysteem op gopastanow.nl of gopastanow.eu. Inschrijving geschiedt via het bestelsysteem na invulling van uw email adres en toestemming om op de hoogte gehouden te worden door GoPasta met een maximale frequentie van ééns per maand . GoPasta B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanmeldingen te weigeren. De virtuele spaarkaart is een door GoPasta B.V. uitgegeven persoonlijke, niet-overdraagbare hoeveelheid GoPoints, die bij elke nieuwe afgehaalde bestelling automatisch zal worden opgewaardeerd op het desbetreffende GSM nummer. Bij niet afhalen van één of meerdere bestellingen vervallen alle reeds gespaarde GoPoints per direct. Hierna is het niet meer mogelijk om aan de GoPoints actie deel te nemen. . Bij de vaststelling van de door u virtueel gespaarde GoPoints, wordt gekeken naar de door u volledig bestede bedragen per bestelling en afgerond op het hele euro bedrag vóór de komma. (bijv. 6 GoPoints bij besteding van € 6,80). De virtuele spaarkaart blijft te allen tijde eigendom van GoPasta B.V.

1.3 GoPoints kan te allen tijde door GoPasta B.V. worden gewijzigd of beëindigd. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via de bij artikel 2 genoemde acceptanten worden aangekondigd. De spaarpunten blijven tot 6 maanden na beëindiging geldig. Daarna vervallen de spaarpunten zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.

Artikel 2 Verzilveren van GoPoints spaarpunten

Inwisselen van virtuele spaarpunten tegen Food goederen is alleen mogelijk bij die GoPasta winkel waar u online 10 keer of meer heeft besteld ("acceptant"), herkenbaar aan het GoPasta logo, bij wie de GoPoints-houder tegen bepaalde voorwaarden Food goederen kan verwerven tegen afboeking van op de virtuele spaarkaart gespaarde punten.

De GoPoints-houder kiest bij een acceptant één of meerdere Food goederen uit tijdens zijn 10e online-bestelling. De acceptant zal vervolgens de voor dit goed of dienst het verschuldigde aantal spaarpunten afboeken. Eén spaarpunt vertegenwoordigt bij deze wijze van verzilveren een waarde van € 0.05. Nadat het verschuldigde aantal GoPoints is afgeboekt, ontvangt de GoPoints-houder het aangewezen food goed. Wisselgeld in contanten wordt niet gegeven. Bij eventuele reclames wordt voor zover betaling met spaarpunten plaatsvond uitsluitend in nieuwe GoPoints gerestitueerd.

Het saldo zoals dat bekend is in de GoPoints database is bindend voor alle betrokkenen. Indien gedurende 1 jaar geen transacties plaatsvinden met een GoPoints virtuele kaart, vervalt het gespaarde tegoed.

Artikel 3 Misbruik

3.2 De GoPoints spaarder is verantwoordelijk voor de virtuele spaarkaart en draagt het risico van ongeoorloofd gebruik, bijvoorbeeld door verlies van GSM of diefstal van uw mobiele telefoon. GoPasta B.V., deelnemers noch acceptanten aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van de virtuele spaarkaart.

3.3 Bij vermoeden van fraude kan GoPasta B.V., een deelnemer of een acceptant waar de virtuele spaarkaart wordt aangeboden deze onmiddellijk blokkeren en de politie waarschuwen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van het gespaarde aantal spaarpunten. Om misbruik te voorkomen zijn acceptanten en deelnemers gerechtigd een legitimatiebewijs te vragen aan de GoPoints-houder.

Artikel 4 Wet Persoonsregistraties

4.1 De door de u verstrekte gegevens en de gegevens die door GoPasta B.V. worden verkregen wanneer van de spaarkaart gebruik wordt gemaakt, zullen door GoPasta B.V. worden opgenomen in de "GoPoints registratie" die volledig overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties wordt bijgehouden.

4.2 Behoudens indien de GoPoints spaarder heeft aangegeven bezwaar te hebben, worden de gegevens door GoPasta B.V. gebruikt in het kader van GoPoints en om de GoPoints-houder vrijblijvende informatie toe te sturen over produkten, diensten en speciale acties in het kader van GoPoints en GoPasta, alsmede voor overige promotionele activiteiten, waartoe direkt-marketing wordt gerekend. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt door acceptanten van GoPoints.

Artikel 5 Uitsluiting deelname

Alle medewerkers alsmede directe familieleden van GoPasta en haar reclamebureau zijn uitgesloten van deelname aan dit virtuele spaarsysteem.

Correspondentieadres:
GoPasta B.V.
Berenhoeksestraat 8
4261KB Wijk en Aalburg

Terug